09/10/2018

Bảo quản sản phẩm

Cty đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền  của trang phục. Tùy theo từng sản phẩm tương ứng sẽ có những nhãn khác nhau.Bao quan

Thị trường trong nước liên quan