Thị trường trong nước

Bảo quản sản phẩm

Bao quan

Cty đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền  của trang phục. Tùy theo từng sản phẩm tương ứng sẽ có những nhãn khác nhau.

09/10/2018 Chili System